Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, December 5, 2011

AANHALING UIT DIE OT in die NT

God se Groot Plan met die mens en sy wêreld maak net ten volle sin wanneer mens die Bybel as ‘n eenheid sien.

Meer as 200 Ou Testament- tekste word in die Nuwe Testament aangehaal. Jesus self het uit 24 OT bóéke (nie tekste nie) aangehaal – selfs meer tekste.

Daar is net 5 OT boeke wat nie in die NT aangehaal word nie: Esra, Nehemia, Ester, Prediker en Hooglied – wat nie beteken dat dit nie deur die Heilige Gees geïnspireer is nie.

Ge

nesis alleen word meer as 25 keer in die NT aangehaal en baie meer as mens “dubbelle” aanhalings ook tel. Hier is sommige van Genesis, die sg. mitiese boek, se aanhalings in die NT (Kyk hoeveel keer word Gen. 2:24 aangehaal!):

Gen 1:27 in Matt 19:4; Gen 5:2 in Mark 10:6; Gen 2:2 in Heb 4:4; Gen 2:7 in1 Cor 15:45; Gen 2:24 in Matt 19:5, Mark 10:7-8,1 Cor 6:17, Eph 5:31 ; Gen 5:24 in Heb 11:5; Gen 12:1 in Hand 7:3; Gen 12:3 in Gal 3:8; Gen 12:7 in Hand 7:5; Gen 13:15 in Gal 3:16; Gen 14:17-20 in Heb 7:1-2; Gen 15:5 in Rom 4:18; Gen 15:6 in Rom 4:3,9,22, Gal 3:6, Jas 2:23; Gen 15:13-14 in Hand 7:6-7; Gen 17:5 in Rom 4:17; Gen 17:7 in Gal 3:16; Gen 17:8 in Hand 7:5; Gen 18:10 in Rom 9:9;; Gen 18:14 in Rom 9:9; Gen 21:10 in Gal 4:30; Gen 21:22 in Rom 9:7, Heb 11:18; Gen 22:16-17 in Heb 6:13-14; Gen 22:18 in Hand 3:15; Gen 25:23 in Rom 9:12; Gen 38:8 in Lukas 20:28; Gen 47:31 in Heb 11:21.

Sunday, December 4, 2011

“ONS WIL DIE KERK VERANDER” - Laurie Gaum

Daar is vandag ‘n kort uitreksel en ‘n skakel na ‘n berig oor Laurie Gaum wat die kerk wil verander ( Die Burger, 2011/12/03) op ‘n onderafdeling van die NG Kerk se Tuisblad. Lees hier: http://www.ngkerk.org.za/index.asp?bodyType=tuisblad

So Laurie Gaum wil die kerk verander . Hy voeg sy stem by dié van sy pa , Frits Gaum (lees hier:
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus /Fluit-fluit-is-die-NG-Kerk-dalk-uit-vra-Frits-Gaum-20110312) en ook dié van Nico Geldenhuys (lees hier: http://www.dieburger.com/By/Nuus/My-brief-teen-die-kerkdeur-20111104-2)

Hierdie mense se wortels is in die NG Kerk. Ook op die NG Kerk se Diversiteitsforum sug mense blykbaar na verandering, maar hierdie Forum is nie sommer net "iemand se blog" nie. Hierdie forum is gekoppel aan die Tuisblad van die NG Kerk. Om by hierdie Diversiteitsforum uit te kom, moet mens dus eers klik op die Tuisblad van die Nederduits Gereformeerde Kerk. Heel bo-aan is ‘n keuse-lysie , onder andere “Belydenisgrondslag”. Wanneer mens daarop klik , kry mens ‘n duidelike uiteensetting van wat die “visie en missie” van die NG Kerk.

Miskien moet die Gaums , Geldenhuyse en andere in die NG Kerk wat graag “die kerk” wil verander daarop gaan klik (hier: http://www.ngkerk.org.za/index.asp?bodyType=belydenis )

Daar word kortliks verklaar:
“Dit (dus dit wat alles op hierdie spesifieke blad aangedui word) vorm ook die belydenisgrondslag van die NG Kerk, omdat dit in ooreenstemming met die Bybel is. Daarin word ons gereformeerde verstaan van die Christelike geloof geformuleer.”

Mense WIL die kerk verander, maar MAG hulle, en indien wel, waarnatoe?
Dr. Henrietta Klaasing, Groblersdal.

Sunday, November 20, 2011

"Wanneer God mense nuut maak" - Bennie Mostert

Ek is besig om te lees aan Bennie Mostert se nuutste boek " Wanneer God mense nuut maak", waarin hy 40 merkwaardige verhale vertel van vernuwing, van herlewings op verskillende plekke dwarsoor die wereld (werklik die moeite werd om te lees).

"Sonder herlewing sal ons nie die geestelike krag he om te doen wat die kerk moet doen nie en sal die land en die wereld nie verander nie." (p.222). Daar is basiese ooreenkomste in al die herlewings: intense langdurige gebed het dit voorafgegaan, daar is hartgrondige sondebesef en berou, mense keer terug na Jesus en ‘n intieme verhouding met God, herlewing herstel die focus op sending en evangelisasie. Hy bespreek ook in elkeen van die veertig plus hoofstukke die ingrypende sosiale impak ten goede wat die herlewings meegebring het op al die gebiede.

Hy gee ‘n moontlike definisie van herlewing as: “’n soewereine, spontane, onverklaarbare uitstorting en werking van die Heilige Gees wat nie georganiseer of beplan ... word nie” (p.15) en verder: " As Christene glo ons dat Jesus die enigste weg na die Vader is. Of ons glo die Bybel of ons glo dit nie. Daar is geen neutrale grond oor hierdie saak nie" (p.17).

Die boek laat by my 'n innige verlange brand dat ons ook spoedig sulke tye van vernuwing mag beleef!

Monday, November 14, 2011

Christen of Christus-volgeling?

Iets interessants op TC Breytenbach se blog: Onder die opskrif ‘ Nuwe Spiritualiteit vervang Christendom’ begin hy deur die vraag te vra: Is daar 'n verskil tussen 'n Christen en 'n Christus-volgeling? "Ja", sê Tamara Hartzell in haar artikel, "Preparing for the Emerging One Church of the New World", "...daar is 'n hemelsbreë verskil tussen die Nuwe Spiritualiteit en die Christelike geloof waarbinne eersgenoemde tans besig is om laasgenoemde verdringend te vervang". Hartzell beweer dat wanneer die Nuwe Spiritualiteit finaal daarin geslaag het om alle Christene tot Christus-volgelinge te transformeer, die verskil so duidelik sal wees soos die verskil tussen dag en nag.

Die begrip Christus-volgeling is baie subtiel gekies om nie té verdag te lyk ter voorbereiding van die "Emerging One Church of the New World" nie. Vir dié kerk-in-wording is die begrip "Christen" té eng en eksklusief. Christus-volgeling is inklusief en akkommodeer volgelinge van (die) Christus uit alle ander godsdienste.

Christene baseer hul geloof op die Bybel, die regte dogmas, teologiebeoefening en 'n enkele waarheid soos vervat in God en Sy Woord. Christus-volgelinge behoort aan enige godsdiens of geloof, dogma en teologie is irrelevant, dade is veel belangriker as geloof, en waarheid is in alle godsdienste en gelowe te vind.

Eenheid, ten koste van alles, vorm toenemend die grondslag van die wêreld, en so ook van die Kerk. Die Christenbegrip word toenemend geassosieer met onverdraagsaamheid, verdeling, vooroordeel, veroordeling en wettisisme. Christene sê vir die wêreld daar is 'n enkele God en slegs één Weg na Hom toe. Die wêreld vind dit onaanvaarbaar.

Christus-volgeling word nou die aanvaarde benaming. In die nuwe wêreld sal dié "gelowige" nie-dogmaties, versoenend, akkommoderend, onbevooroordeeld en toegeeflik teenoor alle ander gelowe wees. 'n Gemeenskaplike god word aanbid waartoe enige "gelowige" sy eie weg tot dié god mag vind. Die Christelike geloof word een van vele gelowe, almal op gelyke voet. Teenoor hierdie Nuwe Spiritualiteit sal die wêreld verdraagsaam wees - die Christendom het misluk.

Hier is die skakel na TC se blog: http://waterswaarrusis.blogspot.com/2011/11/nuwe-spiritualiteit-vervang-christendom.html
En hier is die skakel na die artikel waarna hy verwys: http://www.crossroad.to/Excerpts/books/in-name-of-purpose/led-away/2-emerging-one-chuch.htm

Friday, November 4, 2011

Kan mens dan KIES wat mens oor die duiwel wil glo??

Volgens Neels Jackson se berig “NG Kerk laat ruimte vir botsende sienings oor duiwel” (Beeld, 13 Oktober) sê dr. Ben du Toit van die Wes- en Suid-Kaapse sinode hy glo nie in die bestaan van die duiwel nie en hy word blykbaar daarin gesteun deur ander afgevaardigdes by die AS.

Wat ’n hooplose boodskap van die AS-leiers aan sy getroue NG lidmate! Mense wat die Bybel sien as “woorde oor God” en nie “die Woord van God” nie, gebruik graag woorde soos “mities” en “metafories” vir dit waarin hulle nie glo nie (of nie wil glo nie, want dan hoef hulle mos nie verantwoording te doen nie?).

Die leer oor die duiwel (op verskillende plekke in al drie belydenisskrifte van Gereformeerde kerke) het te doen met die sondeval soos ons daarvan lees in Genesis 3. Paulus verduidelik dit so in Rom. 2 vers 23: dat ons almal gesondig het en dat dit ons ontbreek aan die heiligheid van God. Die sondeval het ’n breuk tussen God en mens veroorsaak wat net herstel kan word deur die reddende genade van Jesus Christus deur sy dood, in ons plek, vir ons sondes, aan die kruis.

Geen bose, geen sondeval. Geen sondeval, geen mensdom wat verlossing nodig het nie.

Eeue en eeue se sendingwerk en Christen-marteling oor die wêreld heen vergeefs.

Jesus het verniet gely en vir niks aan die kruis gesterf. Geen hiernamaals. Jammer, broers en susters, geen “evangelie” (goeie nuus) nie, als net sleg ...

“Maar al sou een van ons of selfs ’n engel uit die hemel aan julle ’n ander evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het – die vloek van God sal hom tref!” (Gal.1:8)

Thursday, October 13, 2011

Die NG Kerk is TEEN vryheid van spraak!!

Ek het ‘n voëltjie hoor fluit dat Louis le Roux (lees van die berigte ondertoe) aangesê is om by die Algemene Sinode op te pak en te loop, en al sy plakkate te verwyder - blykbaar het die moderatuur dit gevra!! So ek neem aan die seisoen van luister is nou amptelik verby? of is dit Zuma se inligtingswet wat so stil-stil deur die parlement is?

Wednesday, October 12, 2011

Engele as boodskappers van God!

Engele is boodskappers - - soos Michael vir wie Louis die Bybel gegee het Migael = Die Here se boodskap aan Louis en aan ons wat net soos hy voel! ek kyk vanoggend die foto weer so: wat het Michael in sy hand? Die BYBEL! Glo die BYBEL!! NET die Bybel!

Die Bybelboek Judas, waar Migael die “aartsengel” genoem word, is JUIS dié boek in die Bybel wat handel oor valse leraars!

Verdere inligting oor Migael:
Aartsengel. God se Woord noem Migael “die aartsengel” (Judas 9). Hierdie term beteken “vernaamste engel”. Let daarop dat Migael die aartsengel genoem word. Dit gee te kenne dat daar net een van hierdie engele is. Trouens, die woord “aartsengel” kom alleenlik in die enkelvoud in die Bybel voor, nooit in die meervoud nie. Wat meer is, Jesus word met die amp van aartsengel verbind. Aangaande die verrese Here Jesus Christus sê 1 Tessalonisense 4:16: “Die Here self sal uit die hemel neerdaal met ’n gebiedende roep, met ’n aartsengel se stem.” Jesus se stem word hier beskryf as dié van ’n aartsengel. Hierdie teks gee dus te kenne dat Jesus self die aartsengel Migael is.

Goddelike afspraak: Louis en Michael

Louis le Roux, wie se foto verlede Sondag

in Rapport verskyn het by die berig oor die plakkaat veldtog by die NG Kerk se Algemene Sinode, is seker dat hy 'n Goddelike afspraak met Michael gehad het.... terwyl hy daar gestaan het, het Michael na hom gekom en so mooi en dringend gevra vir 'n Bybel - Louis het gehoor gegee , en hierdie foto is van Michael en die Bybel wat Louis vir hom gegee het. "Dit was 'n hemelse ervaring wat ek nooit sal vergeet nie", sê Louis en ek is seker Michael voel net so - kyk daardie glimlag!

"Jesus is die Een" - nuwe boek van Prof Johan van Rensburg

Lees hier meer oor die nuwe boek:

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/boeke-dvds-ens-m/61-boeke-kat/426-jesus-is-die-een-johan-janse-van-rensburg.html

Tuesday, October 11, 2011

Dr Kobus Gerber wens Nelus Niemandt geluk

En nog 'n interessante hooftooisel . . . Wie is die simpel fotograaf wat nie sulke goed raaksien nie???

Monday, October 10, 2011

Nelus Niemand gekies tot moderator van die NG Kerk


Interessante hooftooisel. . .

NG Kerk algemene sinodesitting

Volg die NG Kerk se AS - sitting by #NG kerk op TWITTER

Sunday, October 9, 2011

Dai Llama prenkie regs bo . . .

DANKIE Liza , met jou besondere talente het jy die "onplakbare" prentjie hier geplak gekry!

Saturday, October 8, 2011

NG lidmate se plakkaat-veldtog (VOLKSBLAD)

In gister se VOLKSBLAD:
http://www.volksblad.com/Suid-Afrika/Nuus/NG-Kerk-lidmate-beplan-plakkaat-veldtog-20111007

Beswaardes eis getrouheid aan die Bybel

Lees in RAPPORT:
http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/Beswaardes-eis-getrouheid-aan-Bybel-20111008

Tuesday, October 4, 2011

Die Algemene Sinode en die duiwel

Wynand Louw trek interessante parallelle tussen die ontkenning van die bose en Panenteïsme - - ek wonder of die opstellers van die besprekingspunt dit besef?
Lees meer op hierdie twee plekke:
http://hierstaanek.com/2011/10/05/die-algemene-sinode-van-2011-en-die-duiwel/
http://hierstaanek.com/2011/09/22/31/

“Omdat engele manifestasies van god is kan hulle nie teen god rebelleer nie. In panenteïsme is daar dus ’n paar moontlikhede:
• God is beide goed en boos. (dualisme) Boosheid en sonde is ‘n manier waarop god nuwe ervarings opdoen.
• God is goed maar onmagtig om die bose te keer omdat sy almag ingeperk word deur die vrye wil van die skepping.
• Satan en sy demone bestaan nie”

Friday, September 30, 2011

Karin Prinsloo hou die DAL se naam hoog!

Waarom hoor mens oor en oor van mansprestasies maar die vrouens bly agter? Karin het DRIE goues in Maputo losgeswem. Karin, you go girl! Lees hier:
http://www.beeld.com/Sport/AnderSport/Suid-Afrikaners-se-medalje-oes-word-al-groter-20100916

Friday, September 23, 2011

Neutrinos faster than light????

Will this prove Einstein wrong? And what about evolution hypothesis? Read more here: http://technology-science.newsvine.com/_news/2011/09/22/7903656-neutrinos-clocked-moving-at-faster-than-light-speed

Friday, September 16, 2011

Konijn vleis met appelmoes resept

“Grootmoeders konijn met appelmoes resept” – verwen my Nederlander vandag – resep hier: http://www.mijnreceptenboek.nl/recept/hoofdgerechten/wild/grootmoeders-konijn-2562.html

Thursday, September 8, 2011

Opgestaan, Ferdie Mulder, resensie nr 7

Volgens my Ds le Cornu se mees relevante resensie, lees hier:
http://proregno.wordpress.com/2011/09/08/boekbespreking-opgestaan-deel-7-die-social-gospel-en-911/#comment-466

Sunday, September 4, 2011

The Bible is the Resurrection Book . . .

Sow the seed of the Word and it germinates. That is the law of Resurrection. The life-germ or life-spark in the Word is the name of the Lord. His name is the resurrection element of the Word of God, making the Bible living and powerful (Heb 4:12). The Bible is the Resurrection book. Scriptures are ‘poised’ on His name. Be blessed. REINHARD BONNKE

Thursday, September 1, 2011

Ferdie Mulder se boek maak opslae....


Volgens die nuutse Kerkbode - ook aanlyn te lees, hier:
http://www.kerkbode.co.za/NuusLees.asp?id=214

Wednesday, August 31, 2011

Lentetyd!


Hooglied 2:11 - 12: Want kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verbygegaan.
Die bloeisels word gesien in die land, die sangtyd het aangebreek, en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land.

Monday, August 29, 2011

Oscar Pistorius, Blade Runner, my hero!


Oscar Pistorius, my hero, qualified for today’s 400m semifinals and made me proud to be South African.

Oscar, you go man, GO!

http://www.citizen.co.za/citizen/content/en/citizen/local-sport?oid=221131&sn=Detail&pid=146836&Oscar-makes-history-as----SA-stumble

Sunday, August 28, 2011

Understanding Rick Warren’s purpose driven movement

Ek het onlangs ‘n DVD gelees waarop Bob DeWaay kortliks vertel oor ‘n boek waarin hy Rick Warren se purpose driven movement kritiseer. Die titel van DeWaay se boek/DVD is:

Redefining Christianity – understanding the purpose driven movement (lees hier en lees ook ASSEBLIEF die kommentare!):
http://www.amazon.com/Redefining-Christianity-Understanding-Purpose-Movement/dp/0977196437

Hier is ‘n klein stukkie kommentaar uit ‘n baie lang stuk:
“As Pastor DeWaay articulately states, Warren adeptly redefines Christianity around the PDL model of giving people what they want and downplaying most teaching, doctrine, and end-times prophecy. Warren does this largely through the use of multiple bible translations, relying heavily on paraphrases that too often subtly raise the importance and power of man over the sovereignty and holiness of God. Especially strong is DeWaay's documentation of how the Warren church model emphasizes evangelism rather than discipleship. This philosophy is best seen in that the desires of the unsaved are paramount and drive the content and format in the seeker-sensitive church. DeWaay however proves that the early church in the Book of Acts and the epistles were primarily for believers. Unbelievers were welcome but the church meetings were to focus on the needs and development of the believers (Hebrews 10:25 and I Cor 14:23), not the fleshly wants of unbelievers.”

Nog ‘n stukkie uit die kommentaar:
“In summary, America doesn't need "Purpose-Driven Life" or 75 percent of the junk that litters the shelves of Christian bookstores. America needs preachers like Bob DeWaay and the gospel preaching described in his outstanding book to reach a hurting world in need of hope and redemption. We need heartfelt worship in our services and songs without the need for earplugs that teach deep biblical truth while conveying God's holiness, majesty and sovereignty to a skeptical world. That's what will reach the world for Christ and address the Great Commission.”

Tuesday, August 23, 2011

Give people a glimpse of the Living God!

Do everything readily and cheerfully-no bickering, no second-guessing allowed! Go out into the world uncorrupted, a breath of fresh air in this squalid and polluted society. Provide people with a glimpse of good living and of the living God. Phil 2:14,15
(The Message)

Saturday, August 20, 2011

You are blessed to be a blessing!

Whatever we get from God, is not purely for our personal enjoyment. He blesses us to make us a blessing. We get more blessing when we use more blessing. We should be spiritual water-mains, not just a full bucket. Have a blessed day. REINHARD BONNKE

Motherhood ... continued

I want her to know that however decisive she may be at the office, she will second-guess herself constantly as a mother. Looking at my attractive friend, I want to assure her that eventually she will shed the pounds of pregnancy, but will never feel the same about herself. That her life, now so important, will be of less value to her once she has a child. That she would give it up in a moment to save her offspring, but will also begin to hope for more years, not so much to accomplish her own dreams, but to watch her child accomplish his.

I want her to know that a caesarean scar or stretch marks will become badges of honour.

My friend's relationship with her husband will change, but not in the ways she thinks. I wish she could understand how much more you can love a man who is always careful to powder the baby or who never hesitates to play with his son. I think she should know that she will fall in love with her husband again for reasons she would never have imagined.

I wish my modern friend could sense the bond she will feel with other women throughout history who have tried desperately to stop war and prejudice and drunk driving.

I want to describe to my friend the exhilaration of seeing your son learn to hit a baseball. I want to capture for her the laugh of a baby who is touching the soft fur of a dog for the first time. I want her to taste the joy that is so real that it hurts.

My friend's quizzical look makes me realize that tears have formed in my eyes.

"You'll never regret it," I say finally.

by Dale Hanson Bourke

Motherhood ... continued

"I know," she says. "No more sleeping in on Saturdays, no more spontaneous vacations..."

But that is not what I mean at all.

I look at my friend, trying to decide what to tell her. I want her to know what she will never learn in childbirth classes. I want to tell her that the physical wounds of childbirth heal, but that becoming a mother will leave her with an emotional wound so raw that she will be forever vulnerable.

I consider warning her that she will never read a newspaper again without asking "What if that had been my child?" That every plane crash, every fire will haunt her. That when she sees pictures of starving children, she will look at the mothers and wonder if anything could be worse than watching your child die.

I look at her carefully manicured nails and stylish suit and think she should know that no matter how sophisticated she is, becoming a mother will immediately reduce her to the primitive level. That a slightly urgent call of "Mom!" will cause her to drop her best crystal without a moment's hesitation.

I feel I should warn her that no matter how many years she has invested in her career, she will be professionally derailed by motherhood. She might successfully arrange for child care, but one day she will be waiting to go into an important business meeting, and she will think about her baby's sweet smell. She will have to use every ounce of discipline to keep from running home, just to make sure he is all right.

I want my friend to know that everyday routine decisions will no longer be routine. That a visit to Mc Donald's and a five year old boy's desire to go to the men's room rather than the women's room will become a major dilemma. That right there, in the midst of clattering trays and screaming children, issues of independence and gender identity will be weighed against the prospect that danger may be lurking in the rest room.(Read on)

MOTHERHOOD... IT WILL CHANGE YOUR LIFE


(by Dale Hanson Bourke)

Time is running out for my friend.

We are sitting at lunch when she casually mentions that she and her husband are thinking of "starting a family." What she means is that her
biological clock has begun its countdown and she is considering the prospect of motherhood.

"We're taking a survey," she says, half jokingly. "Do you think I should have a baby?"

"It will change your life," I say carefully (read on)

Wednesday, August 17, 2011

life ... Men walk with death in their eyes ....


Bruce Springsteen song:

Factory - Album
Early in the morning factory whistle blows,
Man rises from bed and puts on his clothes,
Man takes his lunch, walks out in the morning light,
It’s the working, the working, just the working life.

Through the mansions of fear, through the mansions of pain,
I see my daddy walking through them factory gates in the rain,
Factory takes his hearing, factory gives him life,
The working, the working, just the working life.

End of the day, factory whistle cries,
Men walk through these gates
with death in their eyes.
And you just better believe, boy,
somebody’s gonna get hurt tonight,
It’s the working, the working, just the working life.

The 3 "R's" of God's Plan

..... the Messiah is Risen, Reigning, and Returning soon!!

Read more here: http://www.reformation.org/
O JEHOVAH, our JEHOVAH, how majestic is your name in all the earth! (Psalm 8:9).
King David said: JEHOVAH saith unto my JEHOVAH, Sit thou at my right hand, Until I make thine enemies thy footstool.
(Psalm 110:1).

Speak blessings over your family

Psalm 5:12
12For You, O Lord, will bless the righteous; with favor You will surround him as with a shield.

Read more here: http://kruisligyouth.blogspot.com/2011/08/speak-blessings-over-your-family.html

Speak blessings over your family

Psalm 5:12
12For You, O Lord, will bless the righteous; with favor You will surround him as with a shield.

Read more here: http://kruisligyouth.blogspot.com/2011/08/speak-blessings-over-your-family.html

Monday, August 15, 2011

Opgestaan, Ferdie Mulder, resensie deel 6

Lees hier:

http://proregno.wordpress.com/2011/08/15/boekbespreking-opgestaan-deel-6-moenie-weifel-nie/

Sunday, August 14, 2011

How important is what we sing in church?


Read here and think about what you sing while worshipping:

http://emergingthreat.blogspot.com/2011/08/broadening-depth-and-breadth-of-our.html

Saturday, August 13, 2011

God can get tiny . . . .

God can get tiny, if we’re not careful. I’m certain we all have an image of God that becomes the touchstone, the controlling principle, to which we return when we stray. Father Gregory Boyle, writer of “Tattoos on the heart” . Read here: http://www.rundpinne.com/2010/07/book-review-tattoos-on-the-heart-by-gregory-boyle.html

Friday, August 12, 2011

Met dié woorde, dan kom jy by my nuutste plasings uit!

Sunday, August 7, 2011

UNCERTAINTY of riches . . .

English: Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy... (1 Tim 6:17)

Afrikaans: Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet... (1 Tim 6:17)

Friday, August 5, 2011

Ahhh - Wisdom!

Pro 3:18 She (wisdom) is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.

Monday, August 1, 2011

Ferdie Mulder se boek OPGESTAAN, resensie deel 4

Ds. Slabbert le Cornu: Boekbespreking nr 4 van Ferdie Mulder se boek, OPGESTAAN, hier (met kritiese kyk na Tukkie-dosente):
http://proregno.wordpress.com/2011/08/01/boekbespreking-opgestaan-%e2%80%93-deel-4-verdagte-teoloe/

Ferdie Mulder se boek OPGESTAAN, resensie deel 4

Ds. Slabbert le Cornu: Boekbespreking nr 4 van Ferdie Mulder se boek, OPGESTAAN, hier (met kritiese kyk na Tukkie-dosente):
http://proregno.wordpress.com/2011/08/01/boekbespreking-opgestaan-%e2%80%93-deel-4-verdagte-teoloe/

Thursday, July 28, 2011

Deel 3 van die resensie van Ferdie Mulder

..... se boek is uit – een van die beste skrywes oor fundmentalisme wat ek in ’n lang tyd gelees het , hier:
http://proregno.wordpress.com/2011/07/28/boekbespreking-opgestaan-deel-3-fundamentalisme/

We never get what we want . . .

We never get what we want.
We never want what we get.
We never have what we like.
We never likewhat we have.
Still we Live still we hope
(Anonymous)

Wednesday, July 27, 2011

Resensie deel 2 van Ferdie Mulder se boek OPGESTAAN

Pro Regno – resensie van Ferdie Mulder se boek, deel II - kyk op regterkant van hierdie blog, klik op Pro Regno en lees!

Thursday, July 21, 2011

Keep gospel truth in the Church -

“ … to keep Gospel truth in the Church is of even greater importance than to keep the peace… Yes! peace without truth is a false peace; it is the very peace of the devil. Unity without the Gospel is a worthless unity; it is the very unity of hell. Let us never be ensnared by those who speak kindly of it.” – JC Ryle

Wednesday, July 20, 2011

“Wie is die ware konkelaars ?”

Dr. Slabbert le Cornu oor Ferdie Mulder se boek, Opgestaan, op sy webwerf (hier: http://proregno.wordpress.com/2011/07/20/boekbespreking-opgestaan-deel-1/ )
In ‘n neutedop wil ek, vanuit my eie perspektief, die gebeure van 2001-2006 saamvat, deur die vraag te vra volgens prof. Jurie Le Roux se 'gekonkel woorde', wie nou eintlik die ware konkelaars is ? Ek meen:
Die vervolging, onreg en verkleinering wat plaasgevind het teen Ferdie en medestudente in die jare 2001-2006, en nog belangriker om die sentrale leerstuk van die liggaamlike opstanding van Christus te negeer deur hulle te vervolg wat beskerm moes word, en hulle vry te spreek wat skuldig is aan dwalinge - is die gevolg van die ‘gekonkel’ van dwaalleraars en magspeletjies van kerklike broederbonders (soos gesien kan word in die 7 verhore wat tydens hierdie saak daaroor plaasgevind het), wat mense en mense-aansien meer vrees en respekteer as vir God en sy gebod (contra Spr.29:25 en Mark.8:38). In deel 2 van my bespreking wil ek daarop wys in antwoord op Le Roux wat die vroeë kerk beskuldig van 'n 'gekonkel' van die Woord, dit eintlik hoër kritiese en postmodernistiese teoloë is wat ala 'Da Vinci Code' filmteologie besig is om te konkel met die Woord, die kerkgeskiedenis en ons gereformeerde belydenisskrifte, al vir dekades lank.” (Lees verder).

Tuesday, July 19, 2011

Ferdie Mulder: eksklusiewe onderhoud in JUIG!!!


MOET lees! die nuuste JUIG het 'n eksklusiewe onderhoud met Ferdie Mulder!

Saturday, July 2, 2011

Opgestaan! Ferdie se boekIn Pretoria verkrygbaar :

Graffiti Books & Stationery
Shop 42
Kolonnade Shopping Centre
Montana Park
Tel: 012 - 548 2356
Fax: 086 590 4855
Besoek gerus hul webwerf by: www.graffitiboeke.co.za

Saturday, June 18, 2011

Evolutionists, please explain! Where are all the people?

Evolutionists claim that mankind evolved from apes about a million years ago. If the population had grown at just 0.01% per year since then (doubling only every 7,000 years), there could be 1043 people today—that’s a number with 43 zeros after it. This number is so big that not even the Texans have a word for it!

The real history of the world is recorded in the Bible, the Word of the Creator-God who was there in the beginning. This record shows that the world was deluged and destroyed (Genesis 6–9, 2 Peter 3) so that all people living today came from those who survived aboard Noah’s Ark. A study of population growth clearly supports this Biblical record.
(Read more here: http://creation.com/where-are-all-the-people)

Evolutionists, please explain! Where are all the people?

Evolutionists claim that mankind evolved from apes about a million years ago. If the population had grown at just 0.01% per year since then (doubling only every 7,000 years), there could be 1043 people today—that’s a number with 43 zeros after it. This number is so big that not even the Texans have a word for it!

The real history of the world is recorded in the Bible, the Word of the Creator-God who was there in the beginning. This record shows that the world was deluged and destroyed (Genesis 6–9, 2 Peter 3) so that all people living today came from those who survived aboard Noah’s Ark. A study of population growth clearly supports this Biblical record.
(Read more here: http://creation.com/where-are-all-the-people)

Monday, June 13, 2011

Herlewing...

150 jaar gelede het God ’n groot deel van ons land besoek met herlewing. Die herlewing het uitgebreek in Worcester en versprei na ander dorpe in die Hexriviervallei. Hierdie gebeure staan ook bekend as die Andrew Murray herlewing. Gedurende hierdie herlewing het duisende mense na God teruggedraai. Honderde sendelinge is vanuit gemeentes die wêreld ingestuur en ’n nuwe passie vir gebed het in die kerk posgevat. Sending opleiding, gebedskole en ander opleiding het uit die herlewing ontstaan. Een van die wonderlike gevolge van hierdie herlewing is die Pinsterbidure wat vandag nog deel van die Kerk se erfenis is.

Hoe staan dit tans in Suid-Afrika t.o.v. herlewing?

Sunday, June 12, 2011

Small things ....

Zec 4:10 For who hath despised the day of small things ..... ?

In small proportions we just beauties see; And in short measures, life may perfect be.
Ben Jonson

Saturday, June 4, 2011

FERDIE MULDER op

FERDI MULDER môre-oggend tussen 7 en 8 op RSG oor sy boek OPGESTAAN!! Luister gerus!

Wednesday, June 1, 2011

Ascension!

The believer now lives under the arms of Christ which are extended in blessing. Christ has ascended into the heavens to bless His children and church with all the blessings of salvation that He earned for them on the cross and through His resurrection. Over the believer and over the church of Jesus Christ are extended the Lord's arms in blessing. And nothing can prevail against His cause or work against them to their ruin. http://www.reformedwitnesshour.org/1998/1998may17.html

Hemelvaart!

Volgens Lukas 24:51 het Jesus AL SEËNENDE in die hemel opgevaar. Die gelowige leef nou onder die seënende arms van Christus. Christus het in die hemel opgevaar om sy kinders en die kerk te seën met al die seëninge van verlossing wat Hy verwerf het aan die kruis en deur sy opstanding. Oor die gelowige en oor die kerk van Christus is die uitgestrekte arms van Christus in seën.En niks kan standhou teen Sy saak of teen hulle werk om hulle te vernietig nie.
http://www.reformedwitnesshour.org/1998/1998may17.html

Émmaüs - - "greatly moved and burning within us.."


In Luk 24:32 het die Émmaüs-gangers vir mekaar gesê: Was ons hart nie brandende in ons (Ampl: “greatly moved and burning within us”) toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie? Mag julle ook dieselfde Émmaüs-hartroeringe en hartswarmte rondom Pinkster ervaar.

Tuesday, May 24, 2011

Ferdie Mulder se opspraakwekkende boek: Opgestaan


‘n Boek vir Christene wat wonder oor hul eie sowel as Jesus se opstanding uit die dood. Ook inligting oor wat aangegaan het by Tukkies se teologiese fakulteit.

Lees meer hier:
http://www.glodiebybel.co.za/boeke-dvds-ens-m/61-boeke-kat/352-opgestaan-ferdie-mulder.html

Monday, May 2, 2011

The truth is....

There is delusion that is universal. A lie is a lie even if everyone believes it, and the truth is the truth even if no one believes it. (David Stevens)

Thursday, April 28, 2011

"Kyk, Hy kom!" Wag laat ons luister....

Kom ons sit vasgenael en verkyk ons aan die luisterryke troue van William en Kate, maar kom ons kyk vorentoe, na ‘n duisendemale heerliker geleentheid, wanneer ons Bruidegom ons kom haal!

http://www.webwoord.co.za/MediaFiles/%5Cgs166.txt

Wednesday, April 27, 2011

Nie-weet-kunde....

Een van die uitstaande kenmerke van die aanhangers van postmodernisme (‘n goeie vriendin van my praat van postmortemiste;)))) , is die verheerliking van Nie-weet-kunde. Die uitspreek van onsekerhede, wegskram van wat die waarheid is en ontkenning, word tot die oulikste eierdansies verfyn. Die enigste ding wat hulle van harte weet, is dat hulle nie weet nie ....

Is Christene dan arrogant om te sing : “Ek weet verseker, dat Jesus leef!”

Saturday, April 23, 2011

Die graf is leeg - HY het opgestaan!


Die Heer, die Heer het opgestaan!
Die Heer het waarlik opgestaan!
Vir sondaars het die Heer gesterf -
Die lewe deur sy dood verwerf!
Hy het oorwin die dood en hel – laat ons dit wêreldwyd vertel!
(Ou Gesangboek nr 146).

Monday, April 18, 2011

Op Golgota...


Drie kruise op Golgota: een man aanvaar genade, een verwerp genade - die Man in die Middel , die Middelaar, bewerk genade...

Thursday, April 7, 2011

Die Bybel is 'n Goddelike gawe...

Pragtige stuk oor die Bybel: “Die Bybel is .... ’n goddelike gawe.. (God se) asem, sy stem, sy heerlikheid, sy voetstappe deur die eeue... die Woord het vlees geword. Sy plek is nie op die boekrak nie.... dra Hom in jou denke, in jou getuienisse, op jou lippe, in jou offerande, want ... dit is God self.” In vandag se Beeld, hier: http://www.beeld.com/MyBeeld/Briewe/Die-wat-erns-maak-met-Bybel-sal-dit-nie-krities-kan-bekyk-nie-20110406

Wednesday, April 6, 2011

EACH AFTER ITS KIND

Gen 1:25 “And God made the beast of the earth AFTER HIS KIND, and cattle AFTER THEIR KIND and every thing that creepeth upon the earth AFTER HIS KIND...” Centuries before mankind even thought about evolution, the words “AFTER HIS KIND” with the creation of plants and animals it was written in His Word (Gen 1:11, 12, 21,24, 25 )

ELKEEN NA SY AARD

“God het die wilde diere op die aarde gemaak, ELKEEN NA SY AARD; ook die mak diere, ELKEEN NA SY AARD; en ook al die diere wat kruip, ELKEEN NA SY AARD...” (Gen 1:25). Eeue voordat mense eers begin dink het aan iets soos evolusie, het God in Sy Woord by die skepping van plante en diere die woorde “elkeen na sy aard” laat skryf: (Gen 1:11, 12, 21,24, 25 )

Sunday, April 3, 2011

Religion versus the Gospel

I read this many years ago, googled it and found it again:

RELIGION IS MANMADE. THE GOSPEL IS GOD-GIVEN
RELIGION IS WHAT MAN DOES FOR GOD. THE GOSPEL IS WHAT GOD HAS DONE FOR MAN
RELIGION IS MAN'S SEARCH FOR GOD. THE GOSPEL IS GOD'S SEARCH FOR MAN
(Read on under comments)

Saturday, April 2, 2011

Bid met mag en mening! Pray boldly!


“Prayer pulls the rope below, and the great bell rings above in the ears of God. Some scarcely stir the bell, for they pray so languidly; others give but an occasional pluck at the rope; but he who wins with heaven is the man who grasps the rope boldly and pulls continuously, with all his might.” (Spurgeon)Gryp die gebedstou, pluk dit aanhoudend met mag en krag!

Saturday, March 26, 2011

All I need is Jesus

Without Him I could do nothing,
Without Him I’d surely fail;
Without Him I would be drifting,
Like a ship without a sail
(~written by Mylon R. Lefevre~)
(Read on under comments)

Thursday, March 24, 2011

Bid versigtig!

Mens moet versigtig bid... soms kry mens wat jy vra, maar ...
Psa 106:15 Toe het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, MAAR in hulle siel ‘n maerte gestuur. (Ou Vertaling)

Sunday, March 20, 2011

"Fundamentalisme? Nee, vrysinnigheid!"

In ‘n insiggewende repliek in Rapport vandag toon Prof Johan Janse van Rensburg die verskil tussen dié twee begrippe, en ook gevolge van dié benaderings. Lees hier: http://www.rapport.co.za/Weekliks/Nuus/Fundamentalisme-Nee-vrysinnigheid-20110318 )

Ons is ook opgewonde oor en sien uit na ‘n nuwe boek uit sy pen, “’n Ander Jesus, 'n ander evangelie” wat later vanjaar gaan verskyn.

Friday, March 11, 2011

Maranata!


Luk 21:25-25: And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; THE SEA AND THE WAVES ROARING; men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. Mag die aardbewings en tsoenami's ons herinner aan Jesus se wederkoms!

Sunday, February 20, 2011

The importance of an historical Adam

“.... one cannot build a historical gospel on a non-historical Adam.”

“RubeRad”’s comment on John Byl’s blog here: http://bylogos.blogspot.com/2011/02/presbyterian-appeasement.html

Thursday, February 17, 2011

Hidden potential - easy to miss it!

“Anyone can count the seeds in an apple... but only God can count the apples in a seed” – Robert Schuller

Wednesday, February 16, 2011

God's commands - deeper meaning

The Hebrew word for “command” in the commandments of God is tsav. The meaning of tsav is literally “attaching parts.” It means “hooks and nails” in our modern context; therefore, the commandments of God are the “attaching parts” that connect us to God. If we disobey the LORD, we are separated from Him and joined to the world. If we obey him, we are joined with Him and separated from the world.

Tuesday, February 15, 2011

Martin Luther and spiritual battle/ geestelike oorlogvoering

“Where the battle rages, there the loyalty of the soldier is proved”.

“Dáár waar die stryd op sy hewigste is, word die lojaliteit van die soldaat getoets”.

Saturday, February 5, 2011

Lausanne Kongres verklaring teen postmodernisme.

Julle onthou seker nog die Derde Lausanne Kongres wat verlede jaar in Oktober in Kaapstad vergader het, waar 4,200 evangeliese leiers van 198 lande bymekaar gekom het en waaroor ek ‘n kort stukkie hier geskryf het.

Hierdie Kongres, wat beskou word as die grootste en mees invloedryke instelling in evangeliese kringe vandag, het pas ‘n verklaring uitgereik waarin hulle uitdruklik verklaar dat hulle teen postmodernisme is.

Die baie besonderse verklaring wat ook ander geloofsaspekte aanspreek, kan hier gelees word:
http://www.lausanne.org/ctcommitment#p2-1

Lees gerus ook hier op Philip Rosenthal se blog: http://emergingthreat.blogspot.com/2011/02/lausanne-congress-cape-town-call-to.html

Thursday, February 3, 2011

Cyclone Yasi “knocked them down, but not out”


8 photo’s here:
http://www.dailytelegraph.com.au/news/queensland-cyclone-yasi/story-e6freuy9-1225999829642
This reminds me of the Philips translation of 2 Corinthians 4:9-10, where he also uses the expression we as Christians are “knocked down but not out” by life’s difficulties.

Wednesday, February 2, 2011

Cyclone Yasi, no loss of life in coastal cities


Praise God, no news of lives lost in coastal cities. Lots of damage though - see these banana trees.

Tuesday, February 1, 2011

The possible path of cyclone Yasi


Click on this link:

http://www.bom.gov.au/products/IDQ65002.shtml

CYCLONE YASI URGENT PRAYER REQUEST

“Tropical Cyclone Yasi a ‘Serious Threat’ to Queensland”, the reports say, and it is heading west from Vanuatu. It is expected to develop damaging winds around island and coastal communities between Cooktown and Yeppoon on Feb. 2, the weather bureau said. Please pray to God to calm the storm like Jesus did on the lake of Galilea.

Saturday, January 29, 2011

HOW GOD REVEALS HIMSELF

Article 2 of The Belgic confesssion asks the question: By what means is God made known unto us, and gives the answer: “We know him by two means: first, by the creation, preservation and government of the universe; which is before our eyes as a most elegant book, wherein all creatures, great and small, are as so many characters leading us to contemplate the invisible things of God, namely, his power and divinity, as the apostle Paul saith (Rom. 1:20). All which things are sufficient to convince men, and leave them without excuse. Secondly, he makes himself more clearly and fully known to us by his holy and divine Word, that is to say, as far as is necessary for us to know in this life, to his glory and our salvation”.

The words “he makes himself more clearly and fully known” means in effect that knowledge obtained by studying creation, is ancillary to knowledge obtained by studying Scripture.

M.J. Erickson (Introducing Christian Doctrine, 2001 p.49) says “This (general revelation, through creation) should be considered a supplement to, not ’n substitute for, special revelation” (through Scripture).

Thursday, January 27, 2011

Oorvloed en vrug

Joh 10:10 .... “Ek het gekom, dat hulle lewe en OORVLOED kan hê”. Joh 15:5: "Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra VEEL VRUG want sonder My kan julle niks doen nie".

Ons geestelike vrug en oorvloed is vir ander, nie onsself nie.

Tuesday, January 25, 2011

On omnipotence /Oor almag

Daar is natuurlik baie filosofiese vrae rondom “almag”, soos hierdie een:

“Can a deity create a rock so heavy that even the deity itself cannot lift it? If so, then the rock is now unliftable, limiting the deity's power. But if not, then the deity is still not omnipotent because it cannot create that rock”.

‘n Ander saak wat al deur die eeue baie vrae ontlok het, is die mens se vrye wil :

“Augustine argued that God could not do anything or create any situation that would in effect make God not God. This question is in itself and in many forms answered by its own context for which it was questioned. He created you, the rock that he can move but He will not. (Free will)”

Sunday, January 16, 2011

Calvinism – short and sweet!

“If anyone should ask me what I mean by a Calvinist, I should reply, "He is one who says, Salvation is of the Lord." I cannot find in Scripture any other doctrine than this. It is the essence of the Bible”. ~ Charles Spurgeon

Tuesday, January 11, 2011

Vloede in Australië

Gebedsversoek ontvang: Bid asb vir mense (ook SA-kaners) in Brisbane en ander plekke in Australië, wat moet vlug voor die vloedwaters.

Floods in Australia

Prayer request: please pray for all those affected, those who have to flee for their lives in Brisbane and other places in Australia (request from SA-can friends)

Sunday, January 9, 2011

Geleidelike prysgee van Christelike beginsels

Weereens akkommodasie by ‘n Universiteit om aan te pas by die heersende kulturele en filosofiese klimaat in Suid-Afrika - die subtiele prysgee van Christelike beginsels om aanvaarbaar te wees nasionaal en internasionaal (PU vir CHO moes dieselfde doen). Raak ons Christelike "paddas" geleidelik aan die temperatuur van die stadig-kokende pot water gewoond? (Lees verder)

Saturday, January 8, 2011

Freedom and responsibility

Freedom and responsibility go hand in hand. As it was in the garden of Eden, God’s created order was that we were to be free moral agents, and to operate within the boundaries that He established for us. We wanted to use our freedom in any way that we chose, and as a result, we lost it. Now, God has returned us to freedom, and like in the beginning, we are to use it responsibly, or we become slaves all over again.
So, with the freedom that Christ has given you, you have to be responsible for your life and existence. This means that in all areas of your life, you are accountable. (Henry Cloud – read more here: http://www.cloudtownsend.com/library/articles/7articles6.php )

Sunday, January 2, 2011

Artikel oor “Die Trojaanse perd” in JUIG!


Dit is elektronies beskikbaar – koop die tydskrif, daar’s BAIE meer in as op die webblad! Lees hier: http://www.juig.co.za/article.php?id=114

Emergent Church, quo vadis?


Where are you heading, Emergent Church?

Saturday, January 1, 2011

Nuwejaarsgebed vir vriende en familie

Dierbare Here,
dankie dat U ons na U beeld vorm,
en dat U ons voorberei vir ‘n wonderlike en belangrike bestemming.
Vergewe ons dat ons ons terugtrek in ons eie karige en beperkende drome.
Wanneer ons dit doen, ontneem ons U die vryheid
om ons te gebruik as U mond, U hande en U hart.
Ons wil graag elke dag van ons lewe
U wêreld-grootte drome vir ons vervul.
En eendag in die ewigheid wil ons ons in U arms werp
en graag die woorde hoor: “Mooi so!”
Ons bid Here, brei ons invloed en impak vir U uit
ver bo die grootste wat ons ons kan voorstel.
Ons is U toegewyde dienaars.
Hier is ons Here, stuur ons asseblief!
Amen