Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Tuesday, November 10, 2015

#NGKerk Moreletapark praat HARD en DUIDELIK!

http://skattegemynuitgodsewoordintsumeb.blogspot.co.za/2015/11/die-ng-kerk-moreleta-park-is-een-van.html

4 comments:

 1. MORELETA PARK MAAK STEM DIK TEEN AS BESLUIT

  Die NG Kerk Moreleta park is een van die grootste en invloedrykste NG gemeentes in Suid-Afrika. Hulle het nou na 'n aanvanklike verklaring 'n meer uitvoerige beluit geneem rondom die Algemene Sinode se dwaalbesluit. Dis duidelik dat hulle hulle beywer vir 'n herroeping of verandering van die AS se onbybelse standpunte. Hiervoor gaan hulle die kerkordeelike weg volg, maar indien daar geen resultate is nie, sal hulle weer herbesin.'n Mens kan maar net wonder... moontlik afskeiding of doleansie? Kom ons ondersteun hulle in die proses, spesifiek ook met voorbidding. Ds. Dirkie van der Spuy wat voorheen ook 'n leraar van die NG Kerk Pionierspark in Windhoek was is ook betrokke in hierdie gemeente.

  ReplyDelete
 2. Die Kerkraad van Moreletapark Gemeente het tydens hul sitting op 29 Oktober 2015 eenstemmig besluit om standpunt in te neem teen die Algemene Sinode van 2015 se besluit oor selfdegeslag verhoudings. Die Kerkraad is oortuig dat hulle besluit, wat in hierdie verklaring opgesom is, die weg aandui wat God vir hulle kom aanwys het.

  Die eerste en grootste gebod is dat ons God moet liefhê bo alles en die tweede is dat ons ons naaste moet liefhê soos onsself (vgl. Matt.22:37-39). Daarom verklaar die Kerkraad dat hulle so lief vir God is dat hulle Hom in elke besluit bo alles wil eer deur aan Hom gehoorsaam te wees (vgl. Ps. 119:30-35). Die Bybel is duidelik dat God genadig én regverdig is. Daarom is Hy lief vir alle mense maar keur Hy sonde af, omdat dit ons verhouding met Hom skaad. Alle mense sondig en kan alleen op grond van God se genade vrygespreek en deur geloof sy kinders word (vgl. Rom. 3:23). God se bevel aan sy kinders is dat sonde nie in hulle lewens moet heers nie maar dat hulle moet wegdraai daarvan af en volhardend daarteen moet stry (vgl. Rom. 6:14). Die Kerkraad bevestig daarom dat hulle nooit ‘n besluit sal neem wat enige sonde toelaat of goedkeur nie.

  Die Kerkraad het geen begeerte om ‘n enkele sonde uit te lig nie, maar die besluit van die Algemene Sinode dwing hulle egter om in dié geval standpunt in te neem, aangesien geslagsgemeenskap buite die raamwerk van ‘n huwelik tussen een man en een vrou volgens die Bybel, verkeerd is.

  Die Kerkraad wil dat die Gemeente se standpunt, sowel as die kerklike proses wat gevolg word om beswaar aan te teken teen die besluit van die Algemene Sinode, ‘n getuienis moet uitdra wat Bybels en Kerkordelik begrond is. Die Gemeente wil in die proses saamwerk om ‘n oplossing te kry waardeur God geëer sal word en die kerk se getuienis na en teenoor alle mense nie sal skade ly nie. As ‘n evangeliese Gemeente, wat die Bybel aanvaar in al die beginsels wat dit leer (Sola Scriptura), wil ons dat ‘n verantwoordelike interpretasie van die Bybel die lig vir die pad vorentoe sal gee.

  Die Kerkraad het besluit dat die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudings, nie aanvaar kan word nie op grond daarvan dat dit (inter alia):

  1. Die sonde van die beoefening van homoseksuele geslagsgemeenskap ontken.

  2. Die beoefening van volhardende sonde in leraars se lewens aanvaar.

  3. Die Bybel op ‘n liberale en humanistiese wyse uitgelê word wat in stryd is met die byna 2000 jaar oue hoofstroom Christelike en byna 500 jaar oue gereformeerde uitleg van die Bybel.

  4. ‘n Verbintenis, ingesluit die beoefening van die seksuele, buite die konteks van die huwelik erken terwyl die Bybel, sowel as in die besluite van die Algemene Sinode, die huwelik slegs as ‘n lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou beskou.

  Alhoewel die besluit van die Algemene Sinode die reg aan kerkrade gee om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël, glo die Kerkraad dat hierdie ‘n tyd is waar daar opgestaan moet word teen sake wat van kardinale belang is vir die integriteit van die evangelie en die getuienis van die kerk.

  Die Kerkraad sal daarom die volgende proses volg om sy getuienis te laat hoor en die onaanvaarbare dele van die besluit van die Algemene Sinode te laat verander of herroep, nl.:

  1. Gesprekke sal met die ring van Elarduspark gevoer word.

  2. ‘n Brief sal aan die Diensraad van die Oostelike Sinode gerig word waarin die Gemeente haar distansieër van die besluit van die Algemene Sinode en vra dat ‘n spesiale sitting van die Oostelike Sinode gehou word om standpunt in te neem teen die besluit.

  3. Indien die bogenoemde proses onsuksesvol sou wees sal die Gemeente, in die lig van die omstandighede dan, herbesin. (vetdruk - my beklemtoning)

  4. Die Gemeente sal ingelig bly en die geleentheid gegee word om deurentyd deel te neem aan die proses.

  ReplyDelete
  Replies
  1. JUlle mors julle tyd en energie op sinnelose debatte. Dit het die kerk 277 jaar geneem om the erken dat Galileo reg was en die aarde om die son wentel. Hoe lank gaan dit julle neem om agter te kom dat Jesus net 'n gewone mens was?

   Delete
 3. Dankie vir jou kommentaar mier kie, elkeen is geregtig op sy/haar opinie. Paulus ( toe sy naam nog Saulus was) het ook gedink dat Jesus net 'n "gewone mens" was en het die Christene wreed vervolg. Tot die dag op die pad na Damaskus, waar hy 'n ontmoeting met die Lewende God gehad het. My bede vir jou is dat jy ook 'n soortelyke Damaskus-ervaring mag hê - 'n ontmoeting met Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker. Bid en vra dat Hy Hom aan jou openbaar - jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie! Henrietta

  ReplyDelete