Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, March 14, 2015

DIE STURENDE GOD WAT ONS AANBID ( DEEL 3)

Soms gebeur dit onwetend en indirek... soos met Josef. Indirek want God praat met hom deur twee drome. In albei van Josef se drome het sy broers voor hom gebuig. Toe Josef vir sy broers van hierdie drome vertel, het hulle hom nog meer gehaat – sy pa het hom hard aangespreek daaroor. Indirek want SY PA stuur hom na sy broers in die veld. Het die jonge Josef enige verband gesien tussen sy drome en die slawehandelaars wat hom gekoop het? Sou hy TOE al besef het dat hy 'n gestuurde van die Here was? "Toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir twintig stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop en dié het hom Egipte toe gevat. " (Gen 37:28)

No comments:

Post a Comment