Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Monday, October 21, 2013

Wee die SLEGTE HERDER wat die skape in die steek laat!

Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word! (Sagaría 11 : 17)

No comments:

Post a Comment