Psalm 100: 1-2 : Juig tot eer van die Here, almal op aarde! Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

Saturday, May 8, 2010

Unregenerated man.,

Without regeneration by the Holy Spirit, man's understanding is darkened.,

No comments:

Post a Comment